Tag: Vikram Sarabhai Quotes

Vikram Sarabhai Quotes

Vikram Sarabhai (12 August 1919 – 30 December 1971) was an Indian