Parshottam Rupala leads Phase V of Sagar Parikrama