Tag: Klavdiya Shulzhenko Birthday

17 June: Tribute to Klavdiya Shulzhenko

Klavdiya Shulzhenko (24 March 1906 – 17 June 1984) was a Soviet

24 March: Remembering Klavdiya Shulzhenko on Birthday

Klavdiya Shulzhenko (24 March 1906 – 17 June 1984) was a Soviet